Press & Kontakt

Kontakta oss

Vill du ha kontakt använder du denna mejladress.

Gäller det köp/beställning av böcker se information under ”Våra böcker”.

Press

Här finns våra senaste pressmeddelanden och omslagsbilder på aktuella böcker att ladda ner. Observera att bilder ur böckerna finns att ladda ner under respektive bok på sidan ”Våra böcker”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Millhouse_logo_spec_guld.jpg

Mossdungsgränd 8, 167 67 Bromma

Personuppgifter
Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler dig för nyhetsbrev eller skickar ett kontaktformulär till oss. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i de fall vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig: för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss i så fall på vår infomejl. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.